หน้าแรกดีดีจัง

เซียมซี

เสี่ยงเซียมซี

ทำนายเซียมซี

1169-424 ปีก่อนพุทธศักราช ชาวจีนเริ่มต้นการเสี่ยงทายเพื่ออาศัยบารมีของเทพเจ้า ช่วยทำนายโชคเคราะห์ในสมัยราชวงศ์ชาง เกิดคัมภีร์เกี่ยวกับการทำนาย 'อี้จิง' จากนั้นจึงวิวัฒนาการมาเป็นคำทำนายและคำอธิบายคำทำนาย คิดเครื่องเสี่ยงทายโดยใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นซีกบาง เขียนเครื่องหมายตัวเลขหรือตัวอักษรตรงปลายไม้ บรรจุลงในกระบอกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ' เซียมซี '

เซียมซีในประเทศไทยเริ่มจากชาวจีน ที่เข้ามาค้าขายโดยมาพร้อมกับศาลเจ้าจีน จุดกำเนิดอาจมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยา หากยึดจากศาลเจ้า ลิ้มโกเหนี่ยว (หลินกู๊เหนียง) ในจังหวัดปัตตานีซึ่งสร้างขึ้นในพ.ศ.2116 การเสี่ยง เซียมซี ในบ้านเราต้องมีมาไม่ต่ำกว่า 400 ปี

เดิมคำทำนายเขียนเป็นภาษาจีนไว้บนแผ่นไม้เนื้อแข็ง หรือผนังศาลเจ้า คนไทยต้องอาศัยผู้รู้ภาษาจีนอ่านและแปลให้ฟัง กลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเสี่ยงเซียมซีที่ วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี ผู้รู้ได้จัดใบพยากรณ์ภาษาจีนขึ้น ต่อมานาย เปลี่ยน แซ่ซ้อง ได้ริเริ่มแปลเซียมซีภาษาจีนเป็นภาษาไทย

ใบเซียมซีของจีนโบราณจัดสัดส่วนเป็น 4 ประเภทคือ ดีเลิศ ดี ปานกลาง และ ไม่ดี ใบเซียมซีที่แปลเป็นร้อยกรองไทย ได้ผสมผสานพุทธปรัชญาไว้ด้วย ผู้เสี่ยงทายจะหยิบกระบอกเซียมซีขึ้น อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขย่า ดูหมายเลขของติ้วเซียมซีที่หลุดออกจากกระบอก

แม้ศาสตร์แห่งการทำนายจะเกิดขึ้นมากมาย เซียมซียังคงอยู่กับสังคมไทยจนทุกวันนี

เริ่มการเสี่ยงเซียมซี

เสี่ยงเซียมซี
ก่อนเสี่ยงทาย
ให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์


(ข้อแนะนำ : กรุณาเสี่ยงทายเพียงครั้งเดียว
ในแต่ละวันเพื่อความศักดิ์สิทธิ์)เซียมซี เสี่ยงเซียมซี ทำนายเซียมซี